Organy Instytutu i ich kompetencje

Organami Instytutu Sieci są Dyrektor oraz Rada Instytutu Sieci.

 

Dyrektor:

  1. kieruje działalnością instytutu Sieci;
  2. reprezentuje instytut Sieci na zewnątrz;
  3. odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;
  4. odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Instytutu Sieci w jej strukturze, w tym za zapewnienie:

 

  1. przestrzegania regulaminów,
  2. współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz przy realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych.

 

1. dr Radosław Dziuba, Dyrektor

2. mgr inż. Małgorzata Zwolińska, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych

3. prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

4. dr Jakub Pietkiewicz,  Zastępca Dyrektora ds. Komercjalizacji

 

Rada Instytutu Sieci  określa perspektywiczne kierunki działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu Sieci, działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

Do zadań rady instytutu Sieci należy:

1) określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;

2) uchwalanie statutu instytutu Sieci;

3) opiniowanie:

a) regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,

b) rocznych planów działalności instytutu Sieci,

c) rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,

d) projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

 

Skład Rady Instytutu Sieci – 2022/2026

 

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana: