Przejdź do treści

Organy Instytutu i ich kompetencje

Organami Instytutu Sieci są Dyrektor oraz Rada Instytutu Sieci.

Dyrektor:

  1. kieruje działalnością instytutu Sieci;
  2. reprezentuje instytut Sieci na zewnątrz;
  3. odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;
  4. odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Instytutu Sieci w jej strukturze, w tym za zapewnienie:
  5. przestrzegania regulaminów,
  6. współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz przy realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych.

1. dr Radosław Dziuba, Dyrektor

2. prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Rada Instytutu Sieci  określa perspektywiczne kierunki działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu Sieci, działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Do zadań rady instytutu Sieci należy:

1) określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;

2) uchwalanie statutu instytutu Sieci;

3) opiniowanie:

a) regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,

b) rocznych planów działalności instytutu Sieci,

c) rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,

d) projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

Skład Rady Instytutu Sieci – 2022/2026

prof. dr hab. Inż. Katarzyna Grabowska – Przewodnicząca Rady Instytutu
mgr Włodzimierz Fisiak – Zastępca Przewodniczącej Rady Instytutu
dr Longina Madej-Kiełbik – Zastępca Przewodniczącej Rady Instytutu
mg inż. Joanna Krzymianowską – Kozłowską – Zastępca Przewodniczącej Rady Instytutu
mgr Katarzyna Drużdż – Sekretarz Rady Instytutu

Członkowie Rady Instytutu Sieci:

dr Grzegorz Kądzielawski
mgr Artur Maciej Paradowski
dr hab. Tadeusz Pietrucha
mgr inż. Bartłomiej Wawrzyniak
mgr Sławomir Malewski
dr Leszek Kuras
mgr Łukasz Górecki

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana: