Przejdź do treści

II Przetarg odnośnie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź

OGŁASZA PISEMNY PUBLICZNY PRZETARG

 NA ŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI:

 

  1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Krakowie przy Zakopiańskiej 9, działki nr 184/4, 184/7, 190/5, 190/6, 190/10, o łącznej pow. 0,4525 ha, obręb 0032, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, księga wieczysta nr KR1P/00245512/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W obrębie nieruchomości znajduje się budynek przeznaczony na cele prac naukowo-badawczych o ośmiu kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej, o powierzchni użytkowej 3.571,02 m².
  2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, działka nr 184/5, o łącznej pow. 0,5235 ha, obręb 0032, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, księga wieczysta nr KR1P/00056921/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W obrębie nieruchomości znajduje się budynek hali doświadczalnej o powierzchni użytkowej 2.810,10 m², murowane budynki garaży o łącznej powierzchni 254,70 m², budynek starej portierni wraz z stacją trafo o powierzchni 118,60 m², budynek nowej portierni o powierzchni 40 m² oraz garaże blaszane nie związane z gruntem.

Cena wywoławcza netto: 29.084.900,00. zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych)

Wadium: 2.908.490,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek sprzedającego (nr: 22 1020 3352 0000 1702 0271 84501), który prowadzony jest przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. z dopiskiem „wadium ofertowe dla nieruchomości”. Za datę wpływu wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Instytutu Sieci.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – nieruchomości przy ul. Zakopiańskiej 9 w Krakowie” zawierające: nazwę, siedzibę Oferenta, oferowaną cenę nabycia wraz ze sposobem zapłaty ceny, potwierdzenie wpłaty wadium oraz oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu określonych w regulaminie przetargu, należy składać w siedzibie Sprzedającego (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź), w terminie do dnia 15  grudnia 2022 r. do godz. 1200 lub przesłać na adres Sprzedającego listem poleconym lub kurierem (liczy się chwila otrzymania przesyłki przez Instytut Sieci).

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty obejmującej ww. informację oraz dowodu wpłaty wadium.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 1200 w sali nr 1 w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego w Łodzi, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27.

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, którego ofertę wybrano lub gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi uczestnikami w dodatkowym terminie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

Wszelkie koszty zawarcia umowy przedwstępnej, umowy warunkowej i umowy sprzedaży, w tym koszty notarialne i opłat sądowych, ponosi Nabywca

Szczegółowe informacje na temat będącej przedmiotem przetargu nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami, jak również informacje na temat warunków przetargu można uzyskać od przedstawiciela Instytutu Sieci: Paweł Olesiński, pod numerem telefonu 506 812 799 – oraz adresem e-mail: pawel.olesinski@lit.lukasiewicz.gov.pl

Informacje na temat oględzin terminu nieruchomości, uzyskać pod nr tel. 516 060 994 oraz adresem e-mail: lucyna.zemlinska@lit.lukasiewicz.gov.pl. Przeprowadzenie oględzin jest możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu przez Instytut Sieci zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2020.2098 t.j. z dnia 2020.11.27).

 

Opublikował(a): Dariusz Kulas

Ostatnia zmiana: