Przejdź do treści

Przedmiot i zakres działania

Podstawą prawną działania Instytutu jest ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

1. Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu Sieci jest:

1) realizacja projektów badawczych,
2) komercjalizacja,
3) współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

2. Poza działalnością podstawową, Instytut może:

1) realizować projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych innych niż określone
w ustawie o Sieci,
2) produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały,
3) prowadzić działalność,
a) metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną,
b) w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności,
c) w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach.
4) dokonywać oceny zgodności,
5) opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
6) prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki,
7) prowadzić inną działalność związaną z charakterem Instytutu Sieci.

3. W ramach przedmiotu działania, na zasadach określonych w ustawie o Sieci, Instytut Sieci może:

1) w zakresie działalności podstawowej:

a. prowadzić badania naukowe prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (PKD 72.19.Z),
b. przystosowywać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki (PKD 72.19.Z),
c. wdrażać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) oraz w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
d. wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby, prowadzić produkcję doświadczalną i małotonażową oraz walidować metody badawcze i pomiarowe (PKD 26.51.Z, PKD 28.99.Z, PKD 13.10, PKD 13.20, PKD 13.9),
e. prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną PKD 84.13.Z), aprobacyjną (PKD 71.20.B,
f. upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 71.20.B);
g. wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.11.Z, PKD 74.90.Z, PKD 71.20.B),
h. prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania instytutu (PKD 63.11.Z),
i. prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi
i pracami rozwojowymi (PKD 58.14.Z).

2) prowadzić działalność inną niż podstawowa w zakresie:

a. opracowywania ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki (PKD 74.90.Z,
PKD 72.11.Z, PKD 72.19.Z),
b. wykonywania, prowadzenia i rozwijania baz danych związanych z przedmiotem działania instytutu (PKD 63.11.Z),
c. informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw (PKD 71.20.B),
d. działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi pracami rozwojowymi (PKD 58.14.Z, PKD 58.19.Z),
e. prowadzenia seminariów, szkoleń i kursów dokształcających (PKD 85.59.B),
f. badań i certyfikacji wyrobów, w ramach posiadanych uprawnień (PKD 71.20.B),
g. ekspertyz technicznych i technologicznych, badań, atestacji, oceny stosowanych procesów i organizacji (PKD 71.20.B).

3) prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną w zakresie:

a. marketingu, handlu i usług w kraju i za granicą (PKD 82.99.Z),
b. wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
c. wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
d. produkcji doświadczalnej i małotonażowej: przędz z włókien tekstylnych i nici (PKD 13.10.A
– 13.10.D), tkanin włókienniczych (PKD 13.20.A – 13.20.D), wykończania materiałów włókienniczych (PKD 13.30.Z), gotowych wyrobów włókienniczych (PKD 13.93.Z – 13.96.Z; 13.99.Z), dzianin (PKD 13.91.Z), wyrobów pończoszniczych i odzieży dzianej (PKD 14.31.Z; 14.39.Z), pozostałych wyrobów włókienniczych (PKD 13.96.Z; 13.99.Z),
e. produkcji doświadczalnej i małotonażowej: wyrobów z tworzyw sztucznych i klejów (PKD 20.59.Z), w tym: wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z) i klejów (PKD 20.52.Z);
f. produkcji obuwia i jego elementów, w tym wkładek ortopedycznych (PKD 15.20.Z);
g. sprzedaży środków chemicznych oraz wyrobów skórzanych, obuwia i jego elementów (PKD 46.75.Z),
h. produkcji barwinków i pigmentów (PKD 20.12.Z),
i. produkcji pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),
j. produkcji wyrobów takich jak papiery chłonne i materiały filtracyjne (PKD 17.12.Z),
k. produkcji konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94.Z), maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z), pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 25.99.Z), pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z), pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 28.99.Z) oraz napraw, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
I. opracowywania opinii i ekspertyz niemających charakteru badań naukowych prac rozwojowych (PKD 17.12.Z),
m. inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne niezwiązane z przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki (PKD 72.12.Z).

4. Zakres działalności Instytutu Sieci obejmuje:

1) Rozwój technologii w zakresie:

a. syntez, modyfikacji i przetwórstwa polimerów, w tym polimerów biodegradowalnych w celu uzyskania włókien, folii, papieru i innych użytkowych produktów technicznych, w tym także do celów specjalnych,
b. nowych struktur włókienniczych o szerokim spektrum zastosowań w różnych gałęziach
przemysłu,
c. innowacyjnych procesów wykończalniczych, fizyko-chemicznych modyfikacji powierzchni różnorodnych struktur włókienniczych i ich funkcjonalizacji dostosowanej do przeznaczenia użytkowego, w tym z wykorzystaniem nano- i mikrotechnologii włókienniczych i technik niekonwencjonalnych,
d. wytwarzania i modyfikacji wyrobów skórzanych i skóropodobnych,
e. nowych technologii produkcji obuwia i jego elementów,
f. innowacyjnych produktów i technologii, w celu ochrony nasion roślin przed chorobami oraz stosowania bioaktywnych dodatków w nasiennictwie,
g. wytwarzania kompozytów i biokompozytów na bazie biomasy odpadów przemysłu skórzanego i innych do ich wykorzystania w rolnictwie, przemyśle spożywczym, ogrodniczymi leśnym,
h. wytwarzania i modyfikacji biomateriałów,
i. ekoprojektowania technologii, technologii odzysku surowców, wody i energii ze ścieków przemysłowych, innowacyjnych technik oczyszczania ścieków i wody, zagospodarowania odpadów oraz ochrony środowiska,
j. wytwarzania mas celulozowych, papieru oraz tektury, a także innych wyrobów papierowych;
k. doboru najbardziej efektywnych materiałów przeznaczonych do wytwarzania opakowań z papieru, tektury oraz innych materiałów biodegradowalnych,
I. doboru najbardziej efektywnych metod recyklingu materiałów polimerowych i wyrobów
kompozytowych w połączeniu ze wskazaniem optymalnych możliwości ich uszlachetniania i ponownego wykorzystania w gospodarce,
m. rozwoju materiałów do monitorowania zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, ochrony przed
zagrożeniami oraz opracowywanie materiałów i wyrobów wspomagających proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
n. rozwoju kompozytów do monitorowania i zabezpieczania przed wystąpieniem klęsk żywiołowych.

2) Rozwój metod badawczych w zakresie:

a. badań struktury i specyficznych właściwości określających możliwości przetwarzania i zastosowania biopolimerów, polimerów syntetycznych, włókien chemicznych, folii, płaskich wyrobów włókienniczych, materiałów skórzanych i skóropodobnych, elementów obuwia, innych materiałów polimerowych, surowców papierniczych, mas włóknistych, papieru, tektury oraz wyrobów papierowych,
b. badań funkcji specjalnych,
c. badań odpadów, emisji gazów, ścieków i wód obiegowych, szczególnie w przemyśle włókienniczym, celulozowo – papierniczym, opakowaniowym,
d. badań materiałów opakowaniowych, opakowań oraz maszyn urządzeń do pakowania i produkcji opakowań,
e. badań wzajemnego oddziaływania produktu i opakowania oraz metod zabezpieczania pakowanego produktu, sozologii opakowań, oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA),
f. badań związanych z żywnością i rolnictwem,
g. badań palności materiałów i właściwości elektrostatycznych,
h. badań właściwości fizyko-chemicznych różnego rodzaju materiałów i substancji chemicznych, badań w zakresie bezpieczeństwa konsumenta, ochrony środowiska i ekologii,
i. badań biodegradacji i kompostowania materiałów polimerowych, wyrobów włókienniczych, skórzanych i opakowaniowych,
j. badań mikrobiologicznych oraz oceny włókienniczych wyrobów medycznych: fartuchów
chirurgicznych, obłożeń chirurgicznych, odzieży jednorazowego i wielorazowego użytku dla personelu bloków operacyjnych,
k. badań odporności wyposażenia wojskowego na czynniki zewnętrzne.

3) Usługi szkoleniowe, doradcze oraz organizacja konferencji naukowych zarówno dla przedsiębiorców, jak i jednostek sektora finansów publicznych. Poprzez interdyscyplinarną współpracę realizowane będą takie zadania, jak:

a. prognozowanie kierunków rozwoju w przemyśle włókienniczym, celulozowo-papierniczym,
opakowaniowym, skórzanym i obuwniczym w perspektywie krótko i długoterminowej,
b. przygotowywanie opinii i ekspertyz związanych z zakresem działalności badawczo- naukowej instytutu,
c. organizacja szkoleń i usług doradczych dla przedsiębiorców,
d. organizacja konferencji naukowych.

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana: